Vertrouwen in de medemens
Artikelen
Johan van Vliet - Chronische pijn expert & TMS coach
Artikelen

Onderzoek: vertrouwen medemens

De Coronacrisis lijkt aan een einde te komen in Nederland. Het Centraal Bureau voor Onderzoek en Kennisoverdracht (CBOK) heeft onderzoek uitgevoerd, op basis van data van het CBS, naar de effecten van de Coronacrisis op het vertrouwen in onze medemens. 

Deze recent gepubliceerde data geeft inzicht in het eerste jaar van de crisis (2020) ten opzichte van het voorgaande jaar (2019). Daarnaast wordt er gekeken naar de ontwikkeling vanaf 2012 tot 2020.

Vertrouwen is een erg belangrijk concept in de maatschappij. Meerdere onderzoeken tonen aan dat er een relatie is tussen de algemene welvaart en het vertrouwen in de medemens. Zo is er een verband aangetoond tussen een verminderd vertrouwen en grotere inkomensongelijkheid.

Verder leidt verminderd vertrouwen tot maatschappelijke onrust wat niet bevorderlijk is voor economische groei. Daarom is de meest positieve uitkomst dat het vertrouwen in andere mensen over het algemeen zo hoog mogelijk wordt.

Alle bevolkingsgroepen benoemd in dit onderzoek zijn onderaan het artikel toegelicht.

Conclusies

De meest opvallende conclusies van dit onderzoek zijn:

  • In totaal stijgt het vertrouwen met 1.2%
  • Op basis van leeftijd zijn het de mensen van 25 tot 35 jaar waar het vertrouwen het sterkst groeit, namelijk met 3.5%
  • Op het gebied van stedelijkheid is het vertrouwen in de medemens door boeren en andere plattelandsbewoners het hardst gedaald in 2020.
    Daarnaast is deze groep de enige groep binnen de categorie stedelijkheid die over de afgelopen 9 jaar een daling in het vertrouwen ziet.
  • Binnen het huishouden gaat het vertrouwen bij alleenstaande ouders het meest omhoog in 2020 t.o.v. 2019 met 5.5%
  • Het Coronajaar ziet het vertrouwen van de studenten met de hoogste opleidingen (WO Master en Doctor) dalen, terwijl het vertrouwen van de groepen eronder stijgt (met uitzondering van basisschool leerlingen).

Groepen met de grootste stijging t.o.v. 2019

 

Groepen met de grootste daling t.o.v. 2019

Het verloop vanaf 2012 tot 2020

Over het algemeen stijgt het vertrouwen in de medemens gestaag. In de afgelopen 9 jaar is er een stijging van 4,7% waarneembaar over de gehele Nederlandse bevolking. Opvallend hierbij is dat er slechts 1 bevolkingsgroep sterk is gedaald, en dat zijn de Nederlandse boeren.

Totale Dataset

Data toelichting

Deze tabel bevat informatie over de mate waarin de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder vertrouwen heeft in willekeurige andere mensen. Dit vertrouwen in de medemens is vastgesteld door te vragen of andere mensen over het algemeen te vertrouwen zijn of dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen.

In de tabel wordt het aandeel getoond dat andere mensen over het algemeen te vertrouwen vindt. Daarbij zijn personen die geen antwoord hebben gegeven, omdat zij het antwoord niet weten of niet willen zeggen, buiten beschouwing gelaten.

Classificaties bevolkingsgroepen

Migratieachtergrond: Nederland - Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.

Positie in hh: alleenstaande - Huishouden bestaande uit 1 persoon.

Positie in hh: eenouder - Persoon die zonder partner, maar met ten minste 1 thuiswonend kind een huishouden vormt.

Positie in hh: lid van ouderpaar - Persoon die deel uitmaakt van een paar (huishouden) met ten minste 1 thuiswonend kind, zonder verdere overige leden.

Positie in hh: lid paar geen ouder - Persoon die deel uitmaakt van een huishouden bestaande uit een paar zonder thuiswonende kinderen en zonder overige leden.

Positie in hh.: kind - De positie in het huishouden is bepaald naar de aard van de relatie tot de hoofdkostwinner. De hoofdkostwinner is de persoon in het huishouden met de belangrijkste sociaaleconomische positie. Wie binnen een huishouden de hoofdkostwinner is, is afhankelijk van het inkomen en van de samenstelling van het huishouden.

Positie in hh.: overig lid - Lid van het huishouden anders dan de hoofdkostwinner, partner van de hoofdkostwinner, minderjarig- of meerderjarig kind.

Stedelijkheid: zeer sterk stedelijk - Omgevingsadressendichtheid van 2500 of meer adressen per km².

Stedelijkheid: sterk stedelijk - Omgevingsadressendichtheid van 1500 tot 2500 adressen per km².

Stedelijkheid: matig stedelijk - Omgevingsadressendichtheid van 1000 tot 1500 adressen per km².

Stedelijkheid: weinig stedelijk - Omgevingsadressendichtheid van 500 tot 1000 adressen per km².

Stedelijkheid: niet stedelijk - Omgevingsadressendichtheid van minder dan 500 adressen per km².

Migratieachtergrond: westers - Persoon met als migratieachtergrond een van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië en Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond: niet-westers - Persoon met als migratieachtergrond een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.

Onderwijsniveau: basisonderwijs - Dit omvat groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs"

Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw - Dit omvat de eerste 3 leerjaren van havo/vwo, alle leerwegen van het vmbo en de assistentenopleiding (mbo-1).

Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo - Dit omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo-2), de vakopleiding (mbo-3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4).

Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor - Dit omvat de associate degree, de hbo- en wo-bachelors en   4-jarige hbo-opleidingen.

Onderwijsniveau: wo, master, doctor - Dit omvat wo-masters en wo-doctorsopleidingen.

Reacties
Categorieën