Algemene voorwaarden Online behandelprogramma van BreinMedicijn.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “BM”: de onderneming en ondernemer BreinMedicijn.

BreinMedicijn VOF

Groenlandzee 8

3825 WJ Amersfoort 

Telefoonnummer: 06-40742629 

E-mailadres: info@brein-medicijn.nl

KvK nummer: 80107117

BTW nummer: NL861556793B01


1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;


1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met BM;


1.4 Dag: kalenderdag;


1.5 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;


1.6 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of BM in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1.7 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 1.8 BM (ondernemer): de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;


1.9 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de BM georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

1.10 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en BM gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


1.11 Abonnementsovereenkomst

De overeenkomst tussen de consument en BM op grond waarvan de consument tegen een bepaalde periode toegang krijgt tot het digitale platform leden.breinmedicijn.nl.  Onder Abonnementsovereenkomst wordt ook verstaan een proefabonnement.


1.12 Het Online platform
 Is een website en tegelijkertijd een online omgeving waar gebruikers met elkaar in contact kunt komen. Tevens bevat het Online platform ‘het online behandelprogramma’ en eventuele andere cursussen. BM is geen partij bij de afspraken die gebruikers onderling maken. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken die gebruikers onderling maken.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BM en op elke totstand gekomen overeenkomst op afstand tussen BM en consument.


2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij BM zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.


2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


2.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


2.5 BM is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld. Als deze voorwaarden u niet schaden of geen voordeel opleveren, dan behoudt BreinMedicijn het recht om deze Algemene Voorwaarden niet bekend te maken. Dit kan in het geval van wijzigingen die puur als doel hebben om de voorwaarden duidelijker te communiceren.

 

2.6 Indien consument de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat BM tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.


Artikel 3 - Gebruiksregels van het online platform


3.1 Consument mag het online platform niet zo gebruiken dat daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving wordt geschonden.


3.2 Consument mag het volgende niet via de Website verspreiden:

- Pornografische video’s, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;

- Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;

- Ongevraagde reclame (spam);

- Foute of misleidende informatie;

- Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.

3.3 Consument mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders. Wel kunt per mail aanvragen dat u een andere naam wilt gebruiken terwille van uw eigen privacy, omdat u niet wilt dat anderen weten wie u bent of wat u voor klachten heeft..


3.4  Consument moet de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden en deze gegevens niet misbruiken.


3.5 Consument mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor het online Platform is bedoeld.


3.6 Als consument melding wilt maken van een gebruiker die de Website misbruikt, kan consument een bericht sturen naar info@brein-medicijn.nl.


Artikel 4 – Het online platform

Het doel van het online is om een platform te bieden waar het online behandelprogramma in zit en waaru met andere gebruikers in contact kunt komen en waar BreinMedicijn u begeleidt en uw vragen beantwoord.


Wij zijn geen partij bij de afspraken die gebruikers onderling maken. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken die gebruikers onderling met elkaar maken.


Artikel 5 - Beschikbaarheid van het online platform

5.1. BM doet zijn ons uiterste best om te zorgen dat het online Platform beschikbaar is.

5. 2. Wij (BM) garanderen niet dat het online Platform foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij (BM) zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als het online Platform niet of niet veilig werkt.

5.3. BM is ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website.


Artikel 6. Gebruikersaccount

6.1. Consument moet minstens 18 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.

6.2. Consument moet de inloggegevens van zijn/haar account afschermen voor anderen. Consument moet het wachtwoord strikt geheim houden. BM mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met uw account, door uw gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.

6.3. Als consument denkt of weet dat zijn/haar account misbruikt wordt, moet consument dat zo snel mogelijk melden bij BM. BM zal dan gepaste maatregelen nemen.


Artikel 7. Totstandkoming van de overeenkomst

7.1 De Overeenkomst tussen BM en consument komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van brein-medicijn.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door consument via telefoon, email of schriftelijk.

7.2 BM heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële consument te weigeren.


Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

8.1 BM zal naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


8.2 Consument zorgt ervoor dat alle gegevens, zowel medisch als niet medisch, die redelijkerwijs van belang  kunnen zijn voor een goede uitvoering van de coaching, tijdig aan BM worden medegedeeld.


8.3 BM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte, mogelijk incorrecte en/of onvolledige gegevens.


8.4 Er is sprake van de zijde van BM een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. BM is verplicht om goed vakmanschap te verrichten en de cliënt zo goed als mogelijk te helpen van zijn/haar (pijn)klachten af te komen. 


Artikel 9. Herroepingsrecht

Bij levering van diensten:

9.1 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Mocht de niet goed, geld terug garantie vermeldt bij het product/dienst langer dan veertien dagen zijn, dan geldt die langere termijn.
 

9.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door BM bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Een mail met daarin de vermelding dat men de overeenkomst/abonnement wilt beëïndigen is voldoende. 


9.3. Abonnement; een abonnement kan niet geretourneerd worden. Een abonnement kan wel opgezegd worden. In artikel 10 staan de voorwaarden voor consumenten die een abonnement hebben afgesloten met BM.


Artikel 10 Duur en beëindiging van de Abonnementsovereenkomst


10.1 De Abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de overeengekomen periode.

De abonnementsovereenkomst en de periode gaat in vanaf het moment van het aangaan van de abonnementsovereenkomst.


Dit is bij het online behandelprogramma de dag dat u het besteld. Wanneer u een maandabonnement heeft afgesloten dan loopt de maand 30/31 dagen later af en begint de volgende periode de eerstvolgende dag hierna. Als u op 3 maart het abonnement afsluit dan loopt de maand van 3 maart tm 2 april en begint de 2de maand op 3 april.
 

10.2 De Abonnementsovereenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode (bijvoorbeeld een maand) stilzwijgend

verlengd met perioden van telkens maximaal de periode waarvoor de overeenkomst oorspronkelijk is aangegaan (bijvoorbeeld een maandabonnement) en tegen het op dat moment geldende abonnementstarief, tenzij de Consument de

Abonnementsovereenkomst opzegt. Er geldt dan een opzegtermijn van 7 dagen.
 

10.3 Indien er sprake is van een Abonnementsovereenkomst voor een periode langer dan 12

maanden is de Consument gerechtigd de overeenkomst na het eerste jaar op te zeggen met een

opzegtermijn van één maand.
 

10.4 De Consument kan de Abonnementsovereenkomst schriftelijk opzeggen d.m.v. een mail te sturen naar info@brein-medicijn.nl onder vermelding van contactgegevens.
 

10.5 Indien de Abonnementsovereenkomst een proefabonnement betreft, dan eindigt de

Abonnementsovereenkomst van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen

periode.
 

10.6 BM verstrekt een persoonlijke en niet- overdraagbare login-code aan de Consument die

krachtens de Abonnementsovereenkomst recht heeft op toegang tot de daar beschreven

abonnementsdienst. Het is de Consument niet toegestaan de login-code te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. De Consument mag onderdelen uit het digitale platform slechts voor eigen gebruik downloaden of uitprinten. Het is niet toegestaan onderdelen uit het digitale platform anderszins te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken.

 

10.7 Indien de Consument in strijd handelt met het bepaalde in artikel 10 of indien tijdige betaling als

vermeld in artikel 10 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden uitblijft, is BM gerechtigd de toegang tot de betreffende leden.brein-medicijn.nl te blokkeren en geblokkeerd te houden, onverminderd het recht van BM om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op de Consument te verhalen.

 

10.8 De Consument heeft geen recht op restitutie van een deel van het door hem betaalde

abonnementstarief indien er gedurende een of meerdere dagen geen toegang is tot

leden.brein-medicijn.nl als gevolg van overmacht.


Artikel 11 – Kosten in geval van herroeping

11.1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal BM dit bedrag zo spoedig mogelijk,

doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. De kadokaart zal wel in mindering worden gebracht op dit bedrag.

 

Artikel 12– Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde

datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de

bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

d. Voor eBooks en kadokaarten geleverd namens BreinMedicijn door een andere partij bijvoorbeeld Amazon.


Artikel 13 – Betaling

13.1 De abonnementsprijs wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd en automatisch geïncasseerd.

 

13.2 Betaling van de abonnementsprijs dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard, Bancontact etc.)

 

13.3 BM heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

 

13.4 Indien consument de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal consument, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien consument na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval consument naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.

 

13.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is BM bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens consument tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

 

13.6 BM heeft ten alle tijden het recht het Platform uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 30 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

 

13.7 Consument dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met BM. Anders heeft BM het recht om de gemaakte transactie kosten bij de consument in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Overmacht


 14.1 Indien aan de zijde van BM sprake is van overmacht, heeft BM  het recht om uitvoering van de Abonnementsovereenkomst op te schorten zolang de overmachttoestand voortduurt dan wel, naar keuze van BM, de Abonnementsovereenkomst geheel of

gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van BM onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichting(en) in redelijkheid niet van BM kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Abonnementsovereenkomst te voorzien was. 

 

BM verleent geen garantie met betrekking tot ongestoord gebruik en/of ongehinderde toegang tot het in de Abonnementsovereenkomst genoemde online platform voor Consument onverlet haar inspanningsverplichting om zoveel mogelijk te bewerkstelligen dat Consument conform de Abonnementsovereenkomst kennis kan nemen van de Digitale Uitgave(n).

 14.2 Indien de overmachttoestand aan de zijde van BM langer dan twee maanden

voortduurt, heeft BM het recht de Abonnementsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te

ontbinden.


 14.3 In geval van overmacht is BM niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of

schade aan de Consument.


Artikel 15. Intellectuele eigendom

De rechten van intellectuele en industriële eigendom ten aanzien van BreinMedicijn  en het online Platform, de daarbij behorende documenten en materialen berusten bij BreinMedicijn. In het geval van doorverkochte materialen en/of documenten berust die bij de desbetreffende partij die de intellectuele eigendomsrechten daarvan heeft. Alle documenten, materialen en middelen die de consument tijdens de overeenkomst tot zijn beschikking krijgt mag deze niet verveelvoudigen in welke vorm ook, kopiëren, verspreiden of wijzigen, en auteurs-, merk-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

Artikel 16 – Privacy

16.1 BM respecteert de privacy van consument. BM zal de persoonsgegevens van consument verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van BM is in te zien. BM stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens en de gegevens die hij/zij zelf in het online Platform deelt.


Artikel 17. Klachten

Consument is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 10 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan BM per mail info@brein-medicijn.nl, bij gebreke waarvan het recht van cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt. Indien partijen er gezamenlijk niet naar tevredenheid van beiden uit komen, kan de cliënt gebruik maken van de klachtenregeling.

 

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

18.1. directe of indirecte schade die u lijdt door het gebruiken van ons online Platform, ongeacht of de schadeclaimgebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;

 

18.2. directe of indirecte schade die u lijdt door (verkeerde) informatie op de Website of online Platform, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;


 18.3 schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de van het online Platform, om redenen die buiten onze macht liggen.

 

Artikel 19 - Vrijwaring

Door het online Platform te gebruiken, vrijwaart u ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid. 

Disclaimer


BreinMedicijn biedt een uitgebreid programma voor mensen met chronische symptomen zoals o.a. lage rugpijn, nekpijn, whiplash, fibromyalgie, spanningshoofdpijn, migraine, kaakklachten, interstitiële cytsitis, prikkelbare darm syndroom, slapeloosheid, bilpijn en andere syndromen die misschien worden veroorzaakt door stress, emoties of reacties op emoties.


Geen diagnose of medische behandeling

Dit programma biedt geen diagnose en/of behandeling voor medische aandoeningen. U moet uw eigen huisarts consulteren om zeker te zijn dat uw aandoening geen directe medische interventie vereist. U moet door uw arts verzekerd zijn dat een conservatieve benadering, die de overweging omvat de geest een rol speelt bij de symptomen die u heeft, acceptabel is. Uw deelname aan dit programma is op uw eigen risico, en BreinMedicijn accepteert geen verantwoordelijkheid voor negatieve gevolgen van het programma.


Geen advies over medicijngebruik

Dit programma biedt geen specifieke aanbevelingen over het gebruik van medicatie of over het veranderen van het gebruik van medicatie. U zult met uw arts moeten overleggen of u uw medicatie zou moeten veranderen of stoppen. Het stoppen van bepaalde medicatie kan lichamelijke of psychische symptomen veroorzaken als dit proces niet voorzichtig gebeurt. Raadpleeg altijd uw arts.


Raadpleeg vooraf uw psychische zorgverlener

Het programma doet u de suggestie om stil te staan bij stressvolle gebeurtenissen in uw leven en vraagt u om ze te beschouwen als belangrijke onderdelen van hoe u zich voelt, geestelijk en lichamelijk. Als u in therapie bent bij een psycholoog, psychotherapeut of andere geestelijke zorgverlener moet u uw therapeut raadplegen om er zeker van te zijn dat ze denken dat u kan deelnemen aan dit programma. Als u emotionele moeilijkheden ontwikkelt gedurende de deelname aan dit programma, is het cruciaal dat u uw therapeut raadpleegt.


Periodieke vragenlijst i.v.m. het meten van de voortgang van uw herstel

Het periodiek invullen van de vragenlijst via een afgeschermd gedeelte van onze website is een verplicht onderdeel van het BreinMedicijn programma. Op die manier kan BreinMedicijn monitoren hoe het met u gaat en kunnen we het herstel ook in de tijd gezien ook zichtbaar maken.