DISCLAIMER

BreinMedicijn besteedt de uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. 


Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker/lezer kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.


De gebruiker/lezer is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website (www.brein-medicijn.nl) ,alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website www.brein-medicijn.nl geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan  zonder voorafgaande toestemming of aankondiging gewijzigd worden.


Wij adviseren ten zeerste: raadpleeg altijd eerst uw arts. zorgverlener, specialist.

Deze website (brein-medicijn.nl) geeft geen diagnose, medisch advies en/of behandeling van medische aandoeningen. Eveneens adviseert deze website (brein-medicijn.nl) u niet met medische adviezen en adviseren wij nooit om medische adviezen van uw huisarts of arts in de wind te slaan. Wat u doet met het medische advies van uw arts is uw verantwoordelijkheid en op eigen risico of u er wel of niet iets mee doet.

BreinMedicijn biedt algemene informatie over een niet-medische proces/behandeling die effectief is gebleken bij een aantal mensen om van hun rug en lichaamspijn af te komen. Echter, elk persoon is uniek en de informatie op deze website en in de BreinMedicijn Methode/Behandelprogramma is niet geschikt voor elke gezondheids/pijn situatie. 


Wij geven geen medische adviezen, mening, aanbeveling over medische aandoeningen -behandelingen en geneesmiddelen en u dient niet erop te vertrouwen dat ons behandelprogramma of de informatie op onze website voor elke persoon en situatie juist is.


Elke soort informatie op deze website dat lijkt op een mening, advies, geneesmiddel of behandeling dient niet opgevat te worden als een medisch advies of ander advies wat zou lijken op een medisch advies


U moet uw eigen huisarts consulteren om zeker te zijn dat uw aandoening geen directe medische interventie vereist.
U moet door uw arts verzekerd zijn dat een conservatieve benadering, die de overweging omvat dat de geest/brein een rol speelt bij de symptomen die u heeft, acceptabel is. 


Deze website (www. brein-medicijn.nl) biedt geen specifieke aanbevelingen over het gebruik van medicatie of over het veranderen van het gebruik van medicatie. U zult met uw arts moeten overleggen of uw medicatie zou moeten veranderen of stoppen. Het stoppen van bepaalde medicatie kan lichamelijke of psychische symptomen veroorzaken als dit proces niet voorzichtig gebeurt. Raadpleeg altijd uw arts.


Intellectuele eigendom

De inhoud van deze webiste (www.brein-medicijn.nl) , waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons (BreinMedicijn) of onze icentiegevers. 


De informatie op deze website (www.brein-medicijn.nl) mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker/lezer is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.


Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker/lezer wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij (BreinMedicijn) dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker/lezer.


Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij (BreinMedicijn) aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij (BreinMedicijn) behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.


Geen aansprakelijkheid

Wij (BreinMedicijn) spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij (BreinMedicijn) kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.


Nadrukkelijk wijzen wij (BreinMedicijn) de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen.  


BreinMedicijn wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website (www.brein-medicijn.nl) , ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.