Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

- BreinMedicijn coach/therapeut: de coach genoemd op pagina 1 van dit document

- Cliënt: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de verrichting van werkzaamheden verstrekt.

- BreinMedicijn programma: de door BreinMedicijn ontwikkelde methodiek.


Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de coach en de cliënt.


Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Coach zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, zowel medisch als niet medisch, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan therapeut worden medegedeeld.

3. Therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte, mogelijk incorrecte en/of onvolledige gegevens.

4. - Er is sprake van de zijde van de coach een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting

5. Van een behandeling zal slechts sprake zijn nadat de coach de aanmelding voor behandeling heeft geaccepteerd.

- deze acceptatie of afwijzing zal plaatsvinden na een persoonlijke kennismaking.

- de volgende contra-indicaties zijn in ieder geval van toepassing: middelen-afhankelijkheid, zoals alcohol-, drugs- of medicijnenmisbruik; persoonlijkheidsstoornissen, occulte belasting, psychose, suïcidaliteit.

- bij niet-acceptatie zal zo mogelijk op andere behandelmethoden worden gewezen.

- als tijdens de behandeling blijkt dat er situaties/contra-indicaties bestaan of ontstaan die de effectiviteit van de behandeling in de weg staan, dan zal de behandeling worden gestaakt.


Artikel 4. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel. Aan derden zoals bijvoorbeeld de werkgever, arts, specialist, partner, familieleden etc. van de cliënt, zal alleen informatie verstrekt worden nadat hiertoe schriftelijk toestemming is gegeven.


Artikel 5. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met de coach verleent de cliënt aan de coach uitdrukkelijk toestemming voor

(automatische) verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal de coach uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de opdracht en de eigen activiteiten van de coach. Bij overleg met collega's, in wetenschappelijke publicaties of voor onderzoeksdoeleinden zal de informatie worden geanonimiseerd.


Artikel 6. Klachten

Cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 10 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de coach, bij gebreke waarvan het recht van cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.


Artikel 7. Betaling

Cliënt geeft aan op de hoogte te zijn van de geldende tarieven, zoals vermeldt in de verzonden offerte. Betaling van het BreinMedicijn programma dient vooraf te worden voldaan of bij de eerste sessie. Na de betaling komt de overeenkomst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de coach dat de door de cliënt schriftelijk of mondeling verstrekte opdracht is aanvaard. Zijn er middels een getekende offerte andere afspraken gemaakt t.a.v. de betalingstermijn dan zijn die leidend. Als deze afspraken niet worden nagekomen dan behoudt BreinMedicijn zich het recht om de behandeling te staken.


Artikel 8. Verhindering

Wanneer de cliënt verhinderd is, dient dit minimaal 48 uur van tevoren te worden aangegeven, zodat de coach in de mogelijkheid wordt gesteld deze plaats op te vullen. Wanneer de cliënt niet tijdig afbelt zullen de kosten voor de gereserveerde tijd volledig in rekening worden gebracht. De cliënt is 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om verhindering telefonisch, per sms of per e-mail door te geven. Indien de cliënt telefonisch geen contact krijgt met de therapeut of assistent, spreekt hij/zij een bericht in op de voicemail met daarin naam, telefoonnummer, datum en tijdstip van de te annuleren afspraak en reden van annulering, of stuurt alsnog een e-mail of SMS met eerder genoemde gegevens. Cliënt ontvangt dan z.s.m. een bevestiging van de annulering.


Artikel 9. Intellectuele eigendom

De rechten van intellectuele en industriële eigendom ten aanzien van het BreinMedicijn behandelprogramma, de daarbij behorende documenten en materialen berusten bij BreinMedicijn. In het geval van doorverkochte materialen en/of documenten berust die bij de desbetreffende partij die de intellectuele eigendomsrechten daarvan heeft. Alle documenten, materialen en middelen die de cliënt tijdens de overeenkomst tot zijn beschikking krijgt mag deze niet verveelvoudigen in welke vorm ook, kopiëren, verspreiden of wijzigen, en auteurs-, merk-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

Disclaimer


BreinMedicijn biedt een uitgebreid programma voor mensen met chronische symptomen zoals o.a. lage rugpijn, nekpijn, whiplash, fibromyalgie, spanningshoofdpijn, migraine, kaakklachten, interstitiële cytsitis, prikkelbare darm syndroom, slapeloosheid, bilpijn en andere syndromen die misschien worden veroorzaakt door stress, emoties of reacties op emoties.


Geen diagnose of medische behandeling

Dit programma biedt geen diagnose en/of behandeling voor medische aandoeningen. U moet uw eigen huisarts consulteren om zeker te zijn dat uw aandoening geen directe medische interventie vereist. U moet door uw arts verzekerd zijn dat een conservatieve benadering, die de overweging omvat de geest een rol speelt bij de symptomen die u heeft, acceptabel is. Uw deelname aan dit programma is op uw eigen risico, en BreinMedicijn accepteert geen verantwoordelijkheid voor negatieve gevolgen van het programma.


Geen advies over medicijngebruik

Dit programma biedt geen specifieke aanbevelingen over het gebruik van medicatie of over het veranderen van het gebruik van medicatie. U zult met uw arts moeten overleggen of u uw medicatie zou moeten veranderen of stoppen. Het stoppen van bepaalde medicatie kan lichamelijke of psychische symptomen veroorzaken als dit proces niet voorzichtig gebeurt. Raadpleeg altijd uw arts.


Raadpleeg vooraf uw psychische zorgverlener

Het programma doet u de suggestie om stil te staan bij stressvolle gebeurtenissen in uw leven en vraagt u om ze te beschouwen als belangrijke onderdelen van hoe u zich voelt, geestelijk en lichamelijk. Als u in therapie bent bij een psycholoog, psychotherapeut of andere geestelijke zorgverlener moet u uw therapeut raadplegen om er zeker van te zijn dat ze denken dat u kan deelnemen aan dit programma. Als u emotionele moeilijkheden ontwikkelt gedurende de deelname aan dit programma, is het cruciaal dat u uw therapeut raadpleegt.


Periodieke vragenlijst i.v.m. het meten van de voortgang van uw herstel

Het periodiek invullen van de vragenlijst via een afgeschermd gedeelte van onze website is een verplicht onderdeel van het BreinMedicijn programma. Op die manier kan BreinMedicijn monitoren hoe het met u gaat en kunnen we het herstel ook in de tijd gezien ook zichtbaar maken.